Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Kultūras darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju sekmējot jaunu sociālās kultūras pakalpojumu veidu rašanos kultūras u.c. iestādēs.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldības kultūras iestāžu darbiniekiem: pieaugušo, bērnu un skolu bibliotekāriem, citu kultūras iestāžu un organizāciju darbiniekiem, kuri savā darbā saskaras ar klientiem, kam ir dažādas vajadzības pēc atbalsta.

Programmas saturs

Kultūras iestādes iespējas ietekmēt iedzīvotāju integrāciju pašvaldībā: kas ir vajadzīgs, bet netiek darīts? Kā mainīt situāciju?

Kultūras iestādes loma iedzīvotāju integrāciju apdraudošo faktoru novēršanā/mazināšanā pašvaldībā. Kultūras darbinieka darbs iedzīvotāju atsvešinātības, vientulības, ilgstošas trauksmes, depresīvu parādību, vardarbības, atkarības un tamlīdzīgu parādību mazināšanai. Negāciju novēršanas iespējas ar sociālas kultūras, izglītības un citām aktivitātēm pašvaldībā.

Bailes no pozitīvām pārmaiņām, no kurienes tās ceļas? Kā pašvaldības kultūras institūcijām strādāt šo baiļu novēršanai vietējā sabiedrībā?

Pārnese saskarsmē ar klientu: ka to atpazīt un ko ar to darīt?

Praktiski sajūtu pieredzes treniņi pašvaldības dabā, grupas sliedēšanas, kopdarbības un uzticēšanās vingrinājumi.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas pašvaldības dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Pašvaldība, semināru telpa, dabas vide.

 

Laimīgu, juteklisku un seksuālu 2018.gadu!

Laimīgu, juteklisku un seksuālu 2018.gadu!

Es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā sekmīgi strādāja katrs savā darbā un radīja vērtības. Es uzskatu, ka katra Latvijas cilvēka darbs pagājušajā gadā ir bijis nozīmīgs un darījis dzīvi mūsu valstī turīgāku, drošāku un sakārtotāku. Un ir pilnīgi vienalga, kas bija jūsu darba vieta – jūsu ieguldījums manā skatījumā ir nozīmīgs un mums visiem vajadzīgs.

Es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā ir mācījušies un kaut ko noderīgu apguvuši kādā dzīves jomā. Man ir pārliecība, ka jūsu izglītošanās rezultātā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes uzlabos jūsu un jūsu tuvo cilvēku dzīvi, gan arī darīs bagātāku, sakārtotaku un skaistāku mūsu Latviju.

Es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā strādāja izglītības jomā – jūsu darba nozīmi mūsu sabiedrības attīstības labā nevar pārvērtēt.  Īpaši es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā sekmīgi strādāja dzimumizglītības jomā, jo jūsu devums daudziem cilvēkiem ir radījis iespējas pieņemt savu un otra cilvēka ķermeni un seksualitāti, veidot harmoniskas attiecības un gūt tajās baudu, pasargāt sevi un citus no slimībām un citām nevēlamām situācijām.

Es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā dejoja viens ar otru un viens otram. Es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā ir mācījušies dejot sociālas dejas un aicinājuši nākt dejot citus. Pagājušajā gadā ar gandarījumu esmu uzzinājis par dažādiem sociālo deju pasākumiem, kuros parasti cilvēki dejoja viens ar otru un bija brīvi no vajadzības izrādīties.

Esmu pateicīgs sociālo deju skolotājiem, kuri pagājušajā gadā godīgi, atbildīgi un ar cieņu pret apmācāmajiem ir mācījuši cilvēkus iepriecināt vienam otru pāru dejā.

Esmu pateicīgs sociālo deju pasākumu organizatoriem, deju muzikantiem un dīdžejiem, kuri pagājušajā gadā veidojuši svētkus mūsu dzīvē, radījuši iespējas daudziem cilvekiem iepazīties un iepazīt vienam otru dejā, kliedējuši nomāktības un vientulības sajūtas mūsu sabiedrībā.

Es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā pilnveidoja harmoniskas esošās attiecības ar sev tuvu cilvēku, dzīvoja skaistu un baudpilnu dzimumdzīvi, un intīmajā jomā patiesi iepriecināja viens otru.

Es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā ir izveidojuši jaunas attiecības (vai vismaz mēģinājuši tādas veidot). Īpaši es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā pēc paša brīvas izvēles un ar prieku uzsāka dzimumdzīvi, sāka gūt seksuālu baudu un sniegt to otram.

Esmu pārliecināts, ka abpusējas cieņas un mīļuma pilna seksuālā dzīve starp mīlošiem partneriem ir ieguvums ne tikai viņiem pašiem, bet palīdz piepildīt ar labestību, līdzsvarotību un mieru arī visu mūsu sabiedrību.

Es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā ar mīlestību un atbildību radījuši abpusēji gribētus bērnus – jūs turpiniet mūsu sabiedrību.

Es priecājos arī par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā apzināti ir atturējušies radīt bērnus – es cienu jūsu izvēli un uzskatu, ka arī jūsu personības, darba un radošuma ieguldījums mūsu sabiedrības ilgtspējā ir nozīmīgs.

Es priecājos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā ir nodarbojušies ar sportiskām aktivitātēm. Es lepojos par cilvēkiem, kuri pagājušajā gadā bijuši brīvi no vardarbības, depresijas un atkarībām no alkohola, narkotikām, medikamentiem, azartspēlēm, kristietības un despotiskām politiskām organizācijām. Jūs esiet mūsu sabiedrības veselākā daļa.

Vēlu visiem veiksmi un spēku jūsu dzīvē 2018.gadā!