Demogrāfiskās situācijas uzlabošana pašvaldībā

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana pašvaldībā

Pašvaldības vadošo darbinieku un citu sabiedrības vadītāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Programmas mērķi

Programmas vispārējais mērķis ir sekmēt demogrāfiskās situācijas uzlabošanu pašvaldībā: lai pašvaldībā vispār būtu cilvēki, un viņi gribētu dzīvot konkrētajā vietā, teritorijā, lai šie cilvēki varētu un gribētu veidot iespējami harmoniskas attiecības un ģimenes, kā arī orientētos uz darbu kā galveno personīgās labklājības avotu. Šis mērķis ir pašvaldības un arī valsts ilgtspējas radīšana.

Programmas konkrētais mērķis ir sekmēt, lai pašvaldībā lēmējvaras un izpildvaras līmeņos strādātu demogrāfijas jomā kompetenti, motivēti un savstarpēji sadarboties spējīgi darbinieki. Šis mērķis ir pašvaldības dažādu institūciju darbinieku profesionālās kapacitātes celšana.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldību vadītājiem, dažādu pašvaldības institūciju vadītājiem un darbiniekiem, vietējo nevalstisko organizāciju līderiem, pašvaldībā ekonomiski un sociāli nozīmīgu uzņēmumu vadītājiem – cilvēkiem, kuri profesionāli vada vietējo sabiedrību.

Vadītāji, kuri plāno sociāli nozīmīgas norises pašvaldībā un vēlas to darīt jaunā kvalitātē. Vadītāji, kuri savā darbā saskaras ar vietējās sabiedrības problēmām.

Programmas sagaidāmie rezultāti

Sabiedrības ieguvums programmas īstenošanas gadījumā ir profesionālo kapacitāti demogrāfijas jomā paaugstinājuši pašvaldības deputāti, dažādu pašvaldības institūciju vadītāji un darbinieki.

Programmas rezultātā pašvaldības institūcijās rodas iespēja starpinstitucionālai sadarbībai pašvaldības cilvēku dažādu problēmu (garīgo, sociālo, fizisko, attiecību u.c.) sekmīgai risināšanai un jaunu, inovatīvu darba virzienu ieviešanai.

Programmas saturs

Kādu nākotnes sabiedrību mēs vēlamies veidot Latvijā un konkrētajā pašvaldībā? – Vīzija.

Demogrāfiskā situācija kā sistēma: dzimstība, mirstība, migrācija, pāru attiecību veidošana un pilnveidošana, pašvaldības iespējas šos procesus ietekmēt. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanas pasākumu plānošana pašvaldībā. Kas ir vajadzīgs, bet netiek darīts? Kā mainīt esošo situāciju?

Seksualitāte un demogrāfiskā situācija: seksualitāte kā sistēma, kā dažādi seksualitātes elementi ietekmē demogrāfisko situāciju. Kādas ir seksualitātes dimensijas, kurās pašvaldībai ir iespējas ietekmēt demogrāfiskos procesus?

Cēloņsakarības starp ģimenes attiecību saturu un kvalitāti, trauksmes līmeni, depresīvām parādībām, vardarbību, atkarībām un iedzīvotāju attīstību. Kāpēc sabiedrības vadītājiem pašvaldībā (un valstī kopumā arī) jāstrādā ar pāri – pāra vajadzībām, problēmām, situācijām? Kāpēc pāris ir tā sabiedrības struktūra, kurā iespējama trauksmes mazināšana?

Pašvaldības darbinieku profesionālās izdegšanas riski, to novēršana. Darbinieka personīgā pašattīstības plāna izveide dzīves enerģijas pastāvīgai atjaunošanai.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas pašvaldības dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Pašvaldībā.

 

Kā izprast sevi un savu seksualitāti?

Kā izprast sevi un savu seksualitāti?

Programma jauniešiem

Programmas mērķi

Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus viņu pieaugšanas procesā, palīdzot izprast sevi, savus vienaudžus un citus cilvēkus, īpaši seksualitātes jomā. Lai jaunieši pieņemtu savu ķermeni un pienācīgi rūpētos par to, kā arī par savu un citu cilvēku emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, orientētos uz atbildīgu, cieņpilnu un pilnvērtīgu attiecību veidošanu, saglabātu savu veselību un atturētos no vardarbības.

Programmas mērķis cieši saistīts ar citiem sociāli nozīmīgiem mērķiem – trauksmes, nedrošības, depresīvu parādību un atkarību izplatības mazināšanu jauniešu vidū, kā arī jauniešu sociālas iekļaušanas sekmēšanu.

Programmas mērķa auditorija

Jaunieši – gan dažādās izglītības iestādēs, gan bērnu un jauniešu centros.

Programmas saturs

Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.

Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.

Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna.

Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.

Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu. Kā rīkoties seksuālas uzmākšanās u.c. neadekvātu seksuālu darbību situācijā? Palīdzības meklēšana un saņemšana seksuālas vardarbības gadījumā.

Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Kā risināt problemātiskas situācijas šajā sakarā?

Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Programmas sekmīgāka apgūšana notiktu, ja bērnu, jauniešu grupa būtu iespējami viendabīga pēc vecumposma un sociālā brieduma pazīmes.

Grupas dalījums pēc dzimuma pazīmes nav lietderīgs – visi temati ir aktuāli gan puišiem, gan meitenēm.

Programmas saturs un detalizētāki aplūkojamie jautājumi katrai grupai var tikt piemēroti atbilstoši grupas dalībnieku vēlmem un vajadzībām, un pedagogu un vecāku ieteikumiem.

Programmā tiek īstenoti audzināšanas uzdevumi atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[1].

Bērni, jaunieši tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 10.

Viena semināra ilgums 2 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

 

 

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas

Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķi

Programmas vispārīgais mērķis ir, pilnveidojot izglītību, uzlabot sabiedrības emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, demogrāfisko situāciju un seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā.

Programmas konkrētais mērķis ir radīt pedagogam iespējas apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes par demogrāfiskiem, kultūras, seksualitātes, garīguma un sociāliem tematiem, t.sk., spēju brīvāk runāt un sniegt atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem.

Programmas mērķa auditorija

Pedagogi un izglītības vadītāji, kuri vēlas profesionāli pilnveidoties kompetencēs balstītajā izglītībā: pedagogi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, izglītības iestāžu bibliotekāri, izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki.

Pašvaldības izglītības pārvaldes darbinieki, pašvaldības deputāti, kuru kompetencē ir izglītības, kultūras un socialās jomas pārvaldība, pašvaldībā izglītības jomā strādājošu nevalstisko organizāciju vadītāji.

Internātskolu personāls.

Arodizglītības iestāžu personāls.

Bērnu aprūpes centru un bērnunamu personāls.

Programmas saturs

Situācija demogrāfijas, seksualitātes un ģimenes attiecību jomā Latvijā un citur pasaulē. Latvijas sabiedrības aktuālās problēmas un vajadzības demogrāfijas, ģimenes stabilitātes, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Kultūra, demogrāfiskā situācija un seksualitāte kā sistēma. Kā dažādi seksualitātes elementi ietekmē demogrāfisko situāciju? Kādas ir kultūras un seksualitātes dimensijas, kurās izglītības iestādēm ir iespējas ietekmēt demogrāfiskos procesus?

Cēloņsakarības starp seksualitāti, ķermeņa pieņemšanu un dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecību noturīgumu, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju.

Kā sekmēt demogrāfiskās un sociālās situācijas uzlabošanu saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam[1] ar izglītības un kultūras līdzekļiem?

Kā izglītības procesā īstenot audzināšanas uzdevumus atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[2]? Kā cieņpilni un droši īstenot izglītību par seksualitātes tematiem, ievērojot spēkā esošās likumu normas? Seksualitātes tematu pasniegšana dažādos bērnu un jauniešu vecumposmos un dzīves situācijās.

Izglītojošais darbs ar vecākiem par bērnu pieaugšanu un izglītošanu seksualitātes un attiecību jomā. Kā runāt ar bērnu vecākiem par dažādiem seksualitātes tematiem?

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Seksualitātes faktoru ietekme uz bērnu un jauniešu drošību un neirotizāciju.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Plānotie rezultāti

Pedagogs programmas apguves rezultātā saskata kultūras resursu pielietošanas iespējas demogrāfiskās situācijas uzlabošanā un spēj brīvāk runāt par dažādiem seksualitātes tematiem ar skolēniem un viņu vecākiem.

Pedagogs izprot cēloņsakarības starp seksualitāti no vienas puses un dzīves kvalitāti, veselību, attiecību noturību, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju no otras puses.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa.

[1] Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, pieņemts 10.06.2010., 7.lp. http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323

[2] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas