Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Kultūras darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju sekmējot jaunu sociālās kultūras pakalpojumu veidu rašanos kultūras u.c. iestādēs.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldības kultūras iestāžu darbiniekiem: pieaugušo, bērnu un skolu bibliotekāriem, citu kultūras iestāžu un organizāciju darbiniekiem, kuri savā darbā saskaras ar klientiem, kam ir dažādas vajadzības pēc atbalsta.

Programmas saturs

Kultūras iestādes iespējas ietekmēt iedzīvotāju integrāciju pašvaldībā: kas ir vajadzīgs, bet netiek darīts? Kā mainīt situāciju?

Kultūras iestādes loma iedzīvotāju integrāciju apdraudošo faktoru novēršanā/mazināšanā pašvaldībā. Kultūras darbinieka darbs iedzīvotāju atsvešinātības, vientulības, ilgstošas trauksmes, depresīvu parādību, vardarbības, atkarības un tamlīdzīgu parādību mazināšanai. Negāciju novēršanas iespējas ar sociālas kultūras, izglītības un citām aktivitātēm pašvaldībā.

Bailes no pozitīvām pārmaiņām, no kurienes tās ceļas? Kā pašvaldības kultūras institūcijām strādāt šo baiļu novēršanai vietējā sabiedrībā?

Pārnese saskarsmē ar klientu: ka to atpazīt un ko ar to darīt?

Praktiski sajūtu pieredzes treniņi pašvaldības dabā, grupas sliedēšanas, kopdarbības un uzticēšanās vingrinājumi.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas pašvaldības dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Pašvaldība, semināru telpa, dabas vide.

 

Sociālo dienestu darbs pāru attiecību pilnveidošanai

Sociālo dienestu darbs pāru attiecību pilnveidošanai

Sociālo dienestu darbinieku profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir iedzīvotāju garīgās veselības veicināšana paaugstinot sociālo dienestu darbinieku profesionālo kompetenci pāru konsultēšanas jomā.

Šī mērķa īstenošana ilgtermiņā uzlabos sabiedrības emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, un mazinās sociālās atstumtības parādības Latvijā.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldības sociālās jomas darbiniekiem: pašvaldības domes deputātiem, kuri pārvalda socialo jomu, sociālas palīdzības iestāžu darbiniekiem, nevalstisko organizāciju aktīvistiem  – speciālistiem, kuri savā darbā saskaras ar sociāliem klientiem, kuriem ir dažādas problēmas – ilgstoša trauksme, depresīvas parādības, vardarbības un atkarības tendences.

Programmas saturs

Cēloņsakarības starp pāru attiecību saturu un kvalitāti, trauksmes līmeni, depresīvām parādībām, vardarbību, atkarībām un iedzīvotāju attīstību. Kāpēc sociālo dienestu darbiniekiem jāstrādā ar pāri – pāra vajadzībām, problēmām, situācijām? Kāpēc pāris ir tā sabiedrības struktūra, kurā iespējama trauksmes mazināšana?

Iedzīvotāju ilgstošas trauksmes mazināšana un depresīvu parādību, vardarbības un atkarību primāra profilakse ar pašvaldībā pieejamiem resursiem – līdz šim neapzinātās iespējas sociālajā darbā (analīze par to, kas pašvaldībā šajā jomā objektīvi ir pieejams, bet līdz šim netiek lietots).

Pārnese saskarsmē ar klientu: kā to atpazīt un ko ar to darīt?

Sociāla kultūra un sociāls sports pārim pašvaldībā (un arī valstī): kādas iespējas pārim apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes par sevi, partneri un dzīvi kopumā, kā mazināt savu un partnera trauksmi, depresīvas parādības un vardarbības tendences? Kā sociālo dienestu darbinieki pašvaldībā var uzlabot sabiedrības garīgo veselību, izmantojot sociālas kultūras un sociāla sporta iespējas?

Dabas resursi pašvaldībā: līdz šim neapzinātās iespējas garīgās veselības veicināšanā.

Praktiski sajūtu pieredzes treniņi pašvaldības dabā, grupas sliedēšanas, kopdarbības un uzticēšanās vingrinājumi.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Projekta laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa, dabas vide pašvaldībā.