Vardarbības novēršana ar izglītības un kultūras līdzekļiem

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķi

Mazināt vardarbību Latvijā, izmantojot izglītības un kultūras radītās iespējas.

Programmas uzdevumi

Radīt pedagogam iespējas apgūt jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes par vardarbības novēršanas tematiem, spēju brīvāk runāt un sniegt zināšanas par tiem izglītojamiem dažādu priekšmetu stundās, ārpusstundu darbā un saskarsmē ar skolēnu vecākiem.

Plānotie rezultāti

Pedagogs programmas apguves rezultātā atpazīst vardarbības pazīmes saskarsmē ar izglītojamiem, spēj brīvāk runāt par vardarbības tematiku, izprot cēloņsakarības starp vardarbību un citiem procesiem sabiedrībā, un spēj piedāvāt izglītojamiem harmoniskus domāšanas, runas un rīcības modeļus attiecību jomā.
Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, seksualitātes un demogrāfijas jomā.

Stundu skaits: 12.
Mērķauditorija

Pedagogi, kuri vēlas paaugstināt savu saskarsmes kompetenci dažādos saskarsmes kontekstos: izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, izglītības iestāžu bibliotekāri.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs, detalizētāka informācija par viņu šeit.