Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķi

Programmas vispārīgais mērķis ir, pilnveidojot izglītību, uzlabot sabiedrības emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, demogrāfisko situāciju un seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā.

Programmas konkrētais mērķis ir radīt pedagogam iespējas apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes par demogrāfiskiem, kultūras, seksualitātes, garīguma un sociāliem tematiem, t.sk., spēju brīvāk runāt un sniegt atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem.

Programmas mērķa auditorija

Pedagogi un izglītības vadītāji, kuri vēlas profesionāli pilnveidoties kompetencēs balstītajā izglītībā: pedagogi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, izglītības iestāžu bibliotekāri, izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki.

Pašvaldības izglītības pārvaldes darbinieki, pašvaldības deputāti, kuru kompetencē ir izglītības, kultūras un socialās jomas pārvaldība, pašvaldībā izglītības jomā strādājošu nevalstisko organizāciju vadītāji.

Internātskolu personāls.

Arodizglītības iestāžu personāls.

Bērnu aprūpes centru un bērnunamu personāls.

Programmas saturs

Situācija demogrāfijas, seksualitātes un ģimenes attiecību jomā Latvijā un citur pasaulē. Latvijas sabiedrības aktuālās problēmas un vajadzības demogrāfijas, ģimenes stabilitātes, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Kultūra, demogrāfiskā situācija un seksualitāte kā sistēma. Kā dažādi seksualitātes elementi ietekmē demogrāfisko situāciju? Kādas ir kultūras un seksualitātes dimensijas, kurās izglītības iestādēm ir iespējas ietekmēt demogrāfiskos procesus?

Cēloņsakarības starp seksualitāti, ķermeņa pieņemšanu un dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecību noturīgumu, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju.

Kā sekmēt demogrāfiskās un sociālās situācijas uzlabošanu saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam[1] ar izglītības un kultūras līdzekļiem?

Kā izglītības procesā īstenot audzināšanas uzdevumus atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[2]? Kā cieņpilni un droši īstenot izglītību par seksualitātes tematiem, ievērojot spēkā esošās likumu normas? Seksualitātes tematu pasniegšana dažādos bērnu un jauniešu vecumposmos un dzīves situācijās.

Izglītojošais darbs ar vecākiem par bērnu pieaugšanu un izglītošanu seksualitātes un attiecību jomā. Kā runāt ar bērnu vecākiem par dažādiem seksualitātes tematiem?

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Seksualitātes faktoru ietekme uz bērnu un jauniešu drošību un neirotizāciju.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Plānotie rezultāti

Pedagogs programmas apguves rezultātā saskata kultūras resursu pielietošanas iespējas demogrāfiskās situācijas uzlabošanā un spēj brīvāk runāt par dažādiem seksualitātes tematiem ar skolēniem un viņu vecākiem.

Pedagogs izprot cēloņsakarības starp seksualitāti no vienas puses un dzīves kvalitāti, veselību, attiecību noturību, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju no otras puses.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs, detalizētāka informācija par viņu šeit.

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa.

[1] Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, pieņemts 10.06.2010., 7.lp. http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323

[2] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas