Kā jauniešiem izprast sevi un savu seksualitāti?

Programma jauniešiem

Programmas mērķi

Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus viņu pieaugšanas procesā, palīdzot izprast sevi, savus vienaudžus un citus cilvēkus, īpaši seksualitātes jomā. Lai jaunieši pieņemtu savu ķermeni un pienācīgi rūpētos par to, kā arī par savu un citu cilvēku emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, orientētos uz atbildīgu, cieņpilnu un pilnvērtīgu attiecību veidošanu, saglabātu savu veselību un atturētos no vardarbības.

Programmas mērķis cieši saistīts ar citiem sociāli nozīmīgiem mērķiem – trauksmes, nedrošības, depresīvu parādību un atkarību izplatības mazināšanu jauniešu vidū, kā arī jauniešu sociālas iekļaušanas sekmēšanu.

Programmas mērķa auditorija

Jaunieši – gan dažādās izglītības iestādēs, gan bērnu un jauniešu centros.

Jauniešu organizāciju dalībnieki bērnu un jauniešu centros.

Bērnu un jauniešu nometņu dalībnieki.

Programmas saturs

Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.

Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.

Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna.

Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.

Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu. Kā rīkoties seksuālas uzmākšanās u.c. neadekvātu seksuālu darbību situācijā? Palīdzības meklēšana un saņemšana seksuālas vardarbības gadījumā.

Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Kā risināt problemātiskas situācijas šajā sakarā?

Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Programmas sekmīgāka apgūšana notiktu, ja bērnu, jauniešu grupa būtu iespējami viendabīga pēc vecumposma un sociālā brieduma pazīmes.

Grupas dalījums pēc dzimuma pazīmes nav lietderīgs – visi temati ir aktuāli gan puišiem, gan meitenēm.

Programmas saturs un detalizētāki aplūkojamie jautājumi katrai grupai var tikt piemēroti atbilstoši grupas dalībnieku vēlmem un vajadzībām, un pedagogu un vecāku ieteikumiem.

Programmā tiek īstenoti audzināšanas uzdevumi atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[1].

Bērni, jaunieši tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs, detalizētāka informācija par viņu šeit.

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 10.

Viena semināra ilgums 2 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas