Emocionāla vardarbība pret izglītības iestādes vadītāju un pedagogu – kā to novērst?

Izglītības nozares straujo pārmaiņu laikā pret izglītības iestādes vadītāju un pedagogu dažreiz (vai diezgan bieži) tiek vērsta emocionāla vardarbība. Atsevišķi bērnu vecāki aktīvi konfliktē ar skolu (atsevišķiem priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, izglītības iestādes vadību): piemēram, izvirza nepamatotas pretenzijas pret skolu, raksta sūdzības dažādām valsts un pašvaldības iestādēm, sniedz intervijas masu mēdijiem u.tml. Demokrātiskā sabiedrībā, protams, ir likumiskas tiesības jebkuras institūcijas, arī izglītības iestādes, darbību vērtēt un kritizēt. Tomēr ievērojama daļa pretenziju pret skolu ir nepamatotas. Nepamatotas kritikas un emocionālu uzbrukumu rezultātā izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem tiek radīta nevajadzīga spriedze, zūd motivācija kvalitatīvi veikt izglītojošo darbu, pasliktinās darbaspējas un ievērojama daļa darba laika tiek tērēts konfliktu risināšanai nevis tiešos pienākumu pildīšanai.

Lai paaugstinātu izglītības iestādes vadītāju un pedagogu spēju konstruktīvi risināt minēto situāciju, tiek piedāvāta šī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma.

Programmas mērķi

Programmas vispārīgais mērķis ir pilnveidot izglītības iestādes vadītāju un pedagogu profesionālās kompetences saskarsmē ar bērnu vecākiem.

Programmas konkrētais mērķis ir radīt izglītības iestādes vadītājam un pedagogam iespējas apgūt zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes, lai mazinātu vai novērstu konfliktu rašanās iespēju starp bērnu vecākiem un skolu, sekmētu konfliktu konstruktīvu un iespējami ātru atrisināšanu, ja gadījumā tādi radušies.

Programmas mērķis ir arī sekmēt iekšējo mieru un novērst profesionālās izdegšanas risku izglītības iestādes vadītājam un pedagogam.

Programmas mērķa auditorija

Izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kuri savā darbā saskaras ar konfliktējošiem bērnu vecākiem un emocionālas vardarbības parādībām, un ir pakļauti profesionālās izdegšanas riskam.

Programmas saturs

Emocionālas vardarbības būtība, tās cēloņu analīze, novēršanas taktikas.

Vecāku deklarētie un slēptie motīvi konfliktā ar skolu.

Izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu saskarsmes ar bērnu vecākiem raksturīgāko kļūdu analīze.

Konstruktīvi domāšanas, runas un rīcības modeļi emocionālas vardarbības nepieļaušanai un savlaicīgai novēršanai, un pozitīvas saskarsmes kultūras veidošanai skolas un bērnu vecāku starpā. Skolas resursi (apzinātie un neapzinātie) pozitīvas saskarsmes kultūras veidošanai.

Ķermeņorientētas tehnikas personīgās spriedzes savlaicīgai atpazīšanai un kontrolei, grupas treniņi.

Izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu profesionālās izdegšanas riska novēršanas personīgais plāns, tā sagatavošana un īstenošanas uzsākšana.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas cilvēku attiecību un garīgās veselības jomā.

Plānotie rezultāti

Izglītības iestāžu vadītājs un pedagogs programmas apguves rezultātā izprot emocionālas vardarbības skolas un bērnu vecāku starpā rašanās cēloņus un mehānismus, un saskata skolas resursus tās novēršanai.

Izglītības iestāžu vadītājs un pedagogs ir apguvis ķermeņorientētas tehnikas personīgās spriedzes savlaicīgai atpazīšanai un kontrolei, ir sagatvojis profesionālās izdegšanas riska novēršanas personīgo plānu un uzsācis tā īstenošanu.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs, detalizētāka informācija par viņu šeit.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 24.

Viena semināra ilgums 6 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 4 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa, dabas vide.