Demogrāfiskās situācijas uzlabošana pašvaldībā

Demogrāfiskās situācijas uzlabošana pašvaldībā

Pašvaldības vadošo darbinieku un citu sabiedrības vadītāju profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Programmas mērķi

Programmas vispārējais mērķis ir sekmēt demogrāfiskās situācijas uzlabošanu pašvaldībā: lai pašvaldībā vispār būtu cilvēki, un viņi gribētu dzīvot konkrētajā vietā, teritorijā, lai šie cilvēki varētu un gribētu veidot iespējami harmoniskas attiecības un ģimenes, kā arī orientētos uz darbu kā galveno personīgās labklājības avotu. Šis mērķis ir pašvaldības un arī valsts ilgtspējas radīšana.

Programmas konkrētais mērķis ir sekmēt, lai pašvaldībā lēmējvaras un izpildvaras līmeņos strādātu demogrāfijas jomā kompetenti, motivēti un savstarpēji sadarboties spējīgi darbinieki. Šis mērķis ir pašvaldības dažādu institūciju darbinieku profesionālās kapacitātes celšana.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldību vadītājiem, dažādu pašvaldības institūciju vadītājiem un darbiniekiem, vietējo nevalstisko organizāciju līderiem, pašvaldībā ekonomiski un sociāli nozīmīgu uzņēmumu vadītājiem – cilvēkiem, kuri profesionāli vada vietējo sabiedrību.

Vadītāji, kuri plāno sociāli nozīmīgas norises pašvaldībā un vēlas to darīt jaunā kvalitātē. Vadītāji, kuri savā darbā saskaras ar vietējās sabiedrības problēmām.

Programmas sagaidāmie rezultāti

Sabiedrības ieguvums programmas īstenošanas gadījumā ir profesionālo kapacitāti demogrāfijas jomā paaugstinājuši pašvaldības deputāti, dažādu pašvaldības institūciju vadītāji un darbinieki.

Programmas rezultātā pašvaldības institūcijās rodas iespēja starpinstitucionālai sadarbībai pašvaldības cilvēku dažādu problēmu (garīgo, sociālo, fizisko, attiecību u.c.) sekmīgai risināšanai un jaunu, inovatīvu darba virzienu ieviešanai.

Programmas saturs

Kādu nākotnes sabiedrību mēs vēlamies veidot Latvijā un konkrētajā pašvaldībā? – Vīzija.

Demogrāfiskā situācija kā sistēma: dzimstība, mirstība, migrācija, pāru attiecību veidošana un pilnveidošana, pašvaldības iespējas šos procesus ietekmēt. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanas pasākumu plānošana pašvaldībā. Kas ir vajadzīgs, bet netiek darīts? Kā mainīt esošo situāciju?

Seksualitāte un demogrāfiskā situācija: seksualitāte kā sistēma, kā dažādi seksualitātes elementi ietekmē demogrāfisko situāciju. Kādas ir seksualitātes dimensijas, kurās pašvaldībai ir iespējas ietekmēt demogrāfiskos procesus?

Cēloņsakarības starp ģimenes attiecību saturu un kvalitāti, trauksmes līmeni, depresīvām parādībām, vardarbību, atkarībām un iedzīvotāju attīstību. Kāpēc sabiedrības vadītājiem pašvaldībā (un valstī kopumā arī) jāstrādā ar pāri – pāra vajadzībām, problēmām, situācijām? Kāpēc pāris ir tā sabiedrības struktūra, kurā iespējama trauksmes mazināšana?

Pašvaldības darbinieku profesionālās izdegšanas riski, to novēršana. Darbinieka personīgā pašattīstības plāna izveide dzīves enerģijas pastāvīgai atjaunošanai.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas pašvaldības dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Pašvaldībā.

 

Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Sociālā kultūra – resursu avots sabiedrības integrācijai

Kultūras darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju sekmējot jaunu sociālās kultūras pakalpojumu veidu rašanos kultūras u.c. iestādēs.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldības kultūras iestāžu darbiniekiem: pieaugušo, bērnu un skolu bibliotekāriem, citu kultūras iestāžu un organizāciju darbiniekiem, kuri savā darbā saskaras ar klientiem, kam ir dažādas vajadzības pēc atbalsta.

Programmas saturs

Kultūras iestādes iespējas ietekmēt iedzīvotāju integrāciju pašvaldībā: kas ir vajadzīgs, bet netiek darīts? Kā mainīt situāciju?

Kultūras iestādes loma iedzīvotāju integrāciju apdraudošo faktoru novēršanā/mazināšanā pašvaldībā. Kultūras darbinieka darbs iedzīvotāju atsvešinātības, vientulības, ilgstošas trauksmes, depresīvu parādību, vardarbības, atkarības un tamlīdzīgu parādību mazināšanai. Negāciju novēršanas iespējas ar sociālas kultūras, izglītības un citām aktivitātēm pašvaldībā.

Bailes no pozitīvām pārmaiņām, no kurienes tās ceļas? Kā pašvaldības kultūras institūcijām strādāt šo baiļu novēršanai vietējā sabiedrībā?

Pārnese saskarsmē ar klientu: ka to atpazīt un ko ar to darīt?

Praktiski sajūtu pieredzes treniņi pašvaldības dabā, grupas sliedēšanas, kopdarbības un uzticēšanās vingrinājumi.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas pašvaldības dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Pašvaldība, semināru telpa, dabas vide.

 

Vardarbības novēršana ar izglītības un kultūras līdzekļiem

Vardarbības novēršana ar izglītības un kultūras līdzekļiem

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķi

Mazināt vardarbību Latvijā, izmantojot izglītības un kultūras radītās iespējas.

Programmas uzdevumi

Radīt pedagogam iespējas apgūt jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes par vardarbības novēršanas tematiem, spēju brīvāk runāt un sniegt zināšanas par tiem izglītojamiem dažādu priekšmetu stundās, ārpusstundu darbā un saskarsmē ar skolēnu vecākiem.

Plānotie rezultāti

Pedagogs programmas apguves rezultātā atpazīst vardarbības pazīmes saskarsmē ar izglītojamiem, spēj brīvāk runāt par vardarbības tematiku, izprot cēloņsakarības starp vardarbību un citiem procesiem sabiedrībā, un spēj piedāvāt izglītojamiem harmoniskus domāšanas, runas un rīcības modeļus attiecību jomā.
Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, seksualitātes un demogrāfijas jomā.

Stundu skaits: 12.
Mērķauditorija

Pedagogi, kuri vēlas paaugstināt savu saskarsmes kompetenci dažādos saskarsmes kontekstos: izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, izglītības iestāžu bibliotekāri.

Semināru vadītājs

Arturs Šulcs.

Pāra attiecību pilnveidošana pēc bērna piedzimšanas

Pāra attiecību pilnveidošana pēc bērna piedzimšanas

Seminārs jaunajiem vecākiem

Semināra mērķa auditorija

Seminārs paredzēts pāriem, kuriem jau ir bērns/-i un kuriem ir aktuāla savu attiecību kvalitāte un saturs. Īpaši tiek aicināti vecāki, kuriem bērni piedzimuši nesen, un kuri sastopas ar emocionālām grūtībām šajā periodā.

Semināra saturs

Kā bērns ietekmē pāra attiecības? Kā vīrietis var atbalstīt sievieti pēc bērna piedzimšanas? Kā sieviete var atbalstīt vīrieti pēc bērna piedzimšanas? Laika plānošana ģimenē pēc bērna piedzimšanas. Seksualitāte un attiecību pilnveidošana pēc bērna piedzimšanas.

Trauksme un tās pārvaldīšana pāra attiecībās.

Sievietes ķermeņa izmaiņas pēc bērna piedzimšanas un māka tās pieņemt – gan pašai sievietei, gan vīrietim.

Biežākās vīrieša un sievietes problēmas pēc bērna piedzimšanas un to risināšana. Kopīgu jaunu ģimenes paradumu un rituālu izveide pēc bērna piedzimšanas. Abu vecāku pozitīvu identitāšu izveide un nostiprināšana ģimenē.

Kā abi vecāki var līdzvērtīgi iesaistīties bērna pilnvērtīgas attīstības sekmēšanā un vienlaicīgi saglabāt un pilnveidot arī savas attiecības?

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Svarīgi – ierašanās kopā ar vīru/sievu, kopdzīves partneri/draugu/draudzeni ir ļoti vēlama.

Semināra dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Semināra vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Semināra norises laiks

Semināra ilgums 2 stundas.

Semināra norises vieta

Semināru telpa pašvaldībā.

 

Kā pāra attiecības ietekmē bērna ienākšana ģimenē?

Kā pāra attiecības ietekmē bērna ienākšana ģimenē?

Seminārs topošajiem vecākiem

Semināra mērķa auditorija

Seminārs paredzēts pāriem, kuri jau kopā gaida bērnu (jebkurā grūtniecības nedēļā), kā arī tiem pāriem, kuru attiecības jau ir tādā kvalitātē, ka abi vēlas radīt kopīgu bērnu, domā un diskutē par to.

Semināra saturs

Vai un kā mazulis ietekmē pāra attiecības? Ko vīrietim iesākt ar sievietes kaprīzēm grūtniecības laikā? Vai un kāds sekss drīkst būt grūtniecības laikā? Kad no seksa būtu jāatturas? Sekss un attiecību kopšana pirms un pēc dzemdībām.

Trauksme un tās pārvaldīšana pāra attiecībās bērna ienākšanas sakarā.

Sievietes ķermeņa izmaiņas pēc dzemdībām, un māka tās pieņemt – gan pašai sievietei, gan vīrietim.

Biežākās vīrieša un sievietes bailes bērna rašanās sakarā. Identitātes maiņa – no brīvas meitenes par māti, no puiša par tēti.

Kā tētis var iesaistīties mazuļa gaidīšanā (un līdz ar to – satuvināties ar mazuli) un to, ko sieviete visbiežāk gaida no sava partnera visā šajā procesā.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Semināru var apmeklēt jebkurā grūtniecības nedēļā, kā arī, ja pāris mazulīti vēl tikai plāno.

Svarīgi – ierašanās kopā ar vīru/kopdzīves partneri/draugu ir ļoti vēlama.

Semināra dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Semināra vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Semināra norises laiks

Semināra ilgums 2 stundas.

Semināra norises vieta

Semināru telpa pašvaldībā.

Sociālo dienestu darbs pāru attiecību pilnveidošanai

Sociālo dienestu darbs pāru attiecību pilnveidošanai

Sociālo dienestu darbinieku profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir iedzīvotāju garīgās veselības veicināšana paaugstinot sociālo dienestu darbinieku profesionālo kompetenci pāru konsultēšanas jomā.

Šī mērķa īstenošana ilgtermiņā uzlabos sabiedrības emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, un mazinās sociālās atstumtības parādības Latvijā.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta pašvaldības sociālās jomas darbiniekiem: pašvaldības domes deputātiem, kuri pārvalda socialo jomu, sociālas palīdzības iestāžu darbiniekiem, nevalstisko organizāciju aktīvistiem  – speciālistiem, kuri savā darbā saskaras ar sociāliem klientiem, kuriem ir dažādas problēmas – ilgstoša trauksme, depresīvas parādības, vardarbības un atkarības tendences.

Programmas saturs

Cēloņsakarības starp pāru attiecību saturu un kvalitāti, trauksmes līmeni, depresīvām parādībām, vardarbību, atkarībām un iedzīvotāju attīstību. Kāpēc sociālo dienestu darbiniekiem jāstrādā ar pāri – pāra vajadzībām, problēmām, situācijām? Kāpēc pāris ir tā sabiedrības struktūra, kurā iespējama trauksmes mazināšana?

Iedzīvotāju ilgstošas trauksmes mazināšana un depresīvu parādību, vardarbības un atkarību primāra profilakse ar pašvaldībā pieejamiem resursiem – līdz šim neapzinātās iespējas sociālajā darbā (analīze par to, kas pašvaldībā šajā jomā objektīvi ir pieejams, bet līdz šim netiek lietots).

Pārnese saskarsmē ar klientu: kā to atpazīt un ko ar to darīt?

Sociāla kultūra un sociāls sports pārim pašvaldībā (un arī valstī): kādas iespējas pārim apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes par sevi, partneri un dzīvi kopumā, kā mazināt savu un partnera trauksmi, depresīvas parādības un vardarbības tendences? Kā sociālo dienestu darbinieki pašvaldībā var uzlabot sabiedrības garīgo veselību, izmantojot sociālas kultūras un sociāla sporta iespējas?

Dabas resursi pašvaldībā: līdz šim neapzinātās iespējas garīgās veselības veicināšanā.

Praktiski sajūtu pieredzes treniņi pašvaldības dabā, grupas sliedēšanas, kopdarbības un uzticēšanās vingrinājumi.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Ņemot vērā, ka programmas pasniegšanā nepieciešams ievērot pasniedzamo tēmu pēctecību, semināru dalībnieku sastāvam programmas apguves laikā būtu lietderīgi palikt nemainīgam.

Programmas īstenošanā daļa semināru paredzētas dabas vidē izglītojoša pārgājiena veidā. Tādēļ šo semināru dalībniekiem būs nepieciešams ģērbties ērtā apģērbā un apavos atbilstoši laika apstākļiem, kas piemēroti iešanai dabā.

Programmas īstenošanā daļā semināru dalībnieki, iespējams, var saskarties ar diskomfortu, ko izraisa dažādi dabas faktori.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Projekta laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa, dabas vide pašvaldībā.

 

Kā izprast sevi un savu seksualitāti?

Kā izprast sevi un savu seksualitāti?

Programma jauniešiem

Programmas mērķi

Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus viņu pieaugšanas procesā, palīdzot izprast sevi, savus vienaudžus un citus cilvēkus, īpaši seksualitātes jomā. Lai jaunieši pieņemtu savu ķermeni un pienācīgi rūpētos par to, kā arī par savu un citu cilvēku emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, orientētos uz atbildīgu, cieņpilnu un pilnvērtīgu attiecību veidošanu, saglabātu savu veselību un atturētos no vardarbības.

Programmas mērķis cieši saistīts ar citiem sociāli nozīmīgiem mērķiem – trauksmes, nedrošības, depresīvu parādību un atkarību izplatības mazināšanu jauniešu vidū, kā arī jauniešu sociālas iekļaušanas sekmēšanu.

Programmas mērķa auditorija

Jaunieši – gan dažādās izglītības iestādēs, gan bērnu un jauniešu centros.

Programmas saturs

Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.

Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.

Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna.

Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.

Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu. Kā rīkoties seksuālas uzmākšanās u.c. neadekvātu seksuālu darbību situācijā? Palīdzības meklēšana un saņemšana seksuālas vardarbības gadījumā.

Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Kā risināt problemātiskas situācijas šajā sakarā?

Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Programmas sekmīgāka apgūšana notiktu, ja bērnu, jauniešu grupa būtu iespējami viendabīga pēc vecumposma un sociālā brieduma pazīmes.

Grupas dalījums pēc dzimuma pazīmes nav lietderīgs – visi temati ir aktuāli gan puišiem, gan meitenēm.

Programmas saturs un detalizētāki aplūkojamie jautājumi katrai grupai var tikt piemēroti atbilstoši grupas dalībnieku vēlmem un vajadzībām, un pedagogu un vecāku ieteikumiem.

Programmā tiek īstenoti audzināšanas uzdevumi atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[1].

Bērni, jaunieši tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 10.

Viena semināra ilgums 2 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

 

 

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas

Kā izprast sava bērna seksualitāti?

Kā izprast sava bērna seksualitāti?

Programma skolēnu vecākiem

Programmas mērķi

Programmas mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu sekmēt savu bērnu emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, pilnvērtīgu attiecību veidošanos viņiem pieaugot, un novērst vai mazināt šobrīd sabiedrībā izplatītās ģimenes un attiecību problēmas.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta skolēnu vecākiem, vecvecākiem u.c. bērna tuviniekiem, kuri vēlas izprast bērna pieaugšanu, īpaši seksualitātes un attiecību jomā, kuriem ir jautājumi par bērna attīstību un slēptajām vajadzībām, vēlmēm un problēmām intīmajā jomā.

Īpaši tiek aicināti vecāki, kuriem ir nozīmīga viņu bērnu sajūtu un emociju kvalitāte un saturs, kuri vēlas sekmēt laimīgu, pilnvērtīgu un drošu attiecību veidošanos atbilstoši vecumam un personībai.

Vecākiem, kuri sastopas ar grūtībām saskaroties ar sava bērna seksualitātes jautājumiem un vēlas tās pārvarēt.

Programmas saturs

Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.

Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.

Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna.

Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.

Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu. Kā rīkoties seksuālas uzmākšanās u.c. neadekvātu seksuālu darbību situācijā? Palīdzības meklēšana un saņemšana seksuālas vardarbības gadījumā.

Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Kā risināt problemātiskas situācijas šajā sakarā?

Problēmas seksualitātes izglītībā: nerunāšana, nepietiekama un formāla izglītība, puritāniskas un neadekvātas informācijas izplatīšana. Šo problēmu sekas un to novēršana.

Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.

Kā bērns, jaunietis kļūst pieaudzis? Kā vecāki var sekmēt sava bērna pieaugšanu? Kāpēc un kā vecākiem sadarboties sava bērna pieaugšanas procesā, arī šķirtiem vecākiem?

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Programma noderīga skolas un skolēnu vecāku sadarbībai un var palielināt skolas nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.

Informācija, ko vecāki saņems šīs programmas ietvaros, noderēs arī viņu personīgās dzīves un attiecību kvalitātes pilnveidošanai.

Noderīga būs abu vecāku ierašanās uz semināriem kopā.

Semināru dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus.

Programmas norises laiks

Programma var tikt plānota kā viens seminārs vai arī kā semināru cikls – atbilstoši vecāku vēlmēm pēc zināšanām.

Viena semināra ilgums 2 stundas.

 

Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķi

Programmas vispārīgais mērķis ir, pilnveidojot izglītību, uzlabot sabiedrības emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, demogrāfisko situāciju un seksuālo un reproduktīvo veselību Latvijā.

Programmas konkrētais mērķis ir radīt pedagogam iespējas apgūt jaunas zināšanas, prasmes un pozitīvas attieksmes par demogrāfiskiem, kultūras, seksualitātes, garīguma un sociāliem tematiem, t.sk., spēju brīvāk runāt un sniegt atbalstu izglītojamiem un viņu vecākiem.

Programmas mērķa auditorija

Pedagogi un izglītības vadītāji, kuri vēlas profesionāli pilnveidoties kompetencēs balstītajā izglītībā: pedagogi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, speciālie pedagogi, izglītības iestāžu bibliotekāri, izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki.

Pašvaldības izglītības pārvaldes darbinieki, pašvaldības deputāti, kuru kompetencē ir izglītības, kultūras un socialās jomas pārvaldība, pašvaldībā izglītības jomā strādājošu nevalstisko organizāciju vadītāji.

Internātskolu personāls.

Arodizglītības iestāžu personāls.

Bērnu aprūpes centru un bērnunamu personāls.

Programmas saturs

Situācija demogrāfijas, seksualitātes un ģimenes attiecību jomā Latvijā un citur pasaulē. Latvijas sabiedrības aktuālās problēmas un vajadzības demogrāfijas, ģimenes stabilitātes, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā.

Kultūra, demogrāfiskā situācija un seksualitāte kā sistēma. Kā dažādi seksualitātes elementi ietekmē demogrāfisko situāciju? Kādas ir kultūras un seksualitātes dimensijas, kurās izglītības iestādēm ir iespējas ietekmēt demogrāfiskos procesus?

Cēloņsakarības starp seksualitāti, ķermeņa pieņemšanu un dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecību noturīgumu, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju.

Kā sekmēt demogrāfiskās un sociālās situācijas uzlabošanu saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam[1] ar izglītības un kultūras līdzekļiem?

Kā izglītības procesā īstenot audzināšanas uzdevumus atbildīgas attieksmes veidošanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480[2]? Kā cieņpilni un droši īstenot izglītību par seksualitātes tematiem, ievērojot spēkā esošās likumu normas? Seksualitātes tematu pasniegšana dažādos bērnu un jauniešu vecumposmos un dzīves situācijās.

Izglītojošais darbs ar vecākiem par bērnu pieaugšanu un izglītošanu seksualitātes un attiecību jomā. Kā runāt ar bērnu vecākiem par dažādiem seksualitātes tematiem?

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Seksualitātes faktoru ietekme uz bērnu un jauniešu drošību un neirotizāciju.

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Plānotie rezultāti

Pedagogs programmas apguves rezultātā saskata kultūras resursu pielietošanas iespējas demogrāfiskās situācijas uzlabošanā un spēj brīvāk runāt par dažādiem seksualitātes tematiem ar skolēniem un viņu vecākiem.

Pedagogs izprot cēloņsakarības starp seksualitāti no vienas puses un dzīves kvalitāti, veselību, attiecību noturību, ģimenes stabilitāti un demogrāfisko situāciju no otras puses.

Programmas vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija par programmas vadītāju http://arturssulcs.lv/mans-cv/ ).

Programmas norises laiks un kopējais apjoms

Kopējais stundu skaits: 20.

Viena semināra ilgums 4 stundas.

Programmas laikā kopā notiek 5 semināri.

Programmas norises vieta

Semināru telpa.

[1] Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, pieņemts 10.06.2010., 7.lp. http://polsis.mk.gov.lv/documents/3323

[2] Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 Rīgā 2016. gada 15. Jūlijā Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas

Kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē?

Kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē?

Seminārs topošajiem vecākiem cikla”Sakrālais un profānais vīrieša un sievietes attiecībās” ietvaros

Kam paredzēts seminārs?

Seminārs paredzēts pāriem, kuri jau kopā gaida bērnu (jebkurā grūtniecības nedēļā), kā arī tiem pāriem, kuru attiecības jau ir tādā kvalitātē, ka abi vēlas radīt kopīgu bērnu, domā un diskutē par to.

Par ko runāsim seminārā?

Vai un kā mazulis ietekmē pāra attiecības? Ko vīrietim iesākt ar sievietes kaprīzēm grūtniecības laikā? Vai un kāds sekss drīkst būt grūtniecības laikā? Kad no seksa būtu jāatturas? Sekss un attiecību kopšana pirms un pēc dzemdībām.

Sievietes ķermeņa izmaiņas pēc dzemdībām, un māka tās pieņemt – gan pašai sievietei, gan vīrietim.

Biežākās vīrieša un sievietes bailes bērna rašanās sakarā. Identitātes maiņa – no brīvas meitenes par māti, no puiša par tēti.

Mēģināsim noskaidrot, kā tētis var iesaistīties mazuļa gaidīšanā (un līdz ar to – satuvināties ar mazuli) un to, ko sieviete visbiežāk gaida no sava partnera visā šajā procesā.

Semināra vadītājs

Arturs Šulcs (detalizētāka informācija www.arturssulcs.lv )

Kas jāņem vērā?

Semināra ilgums 2 stundas, to var apmeklēt jebkurā grūtniecības nedēļā, kā arī, ja mazulīti vēl tikai plānojat.

Svarīgi – ierašanās ar vīru/kopdzīves partneri/draugu ir ļoti vēlama.

Lūdzu sagatavojiet jums aktuālus jautājumus, ko vēlaties uzdot seminārā!

Dalība seminārā bez maksas.

Tuvākā nodarbība

10.03.2018. plkst.15.00

Vieta

Rīga, Brīvības iela 49/53, Rīgas Centrālās bibliotēkas 2.stāva zālē (detalizētāka informācija par bibliotēku https://www.rcb.lv/pub/ ).